Yatırım Destek Ofislerinin Yetki ve Sorumlulukları

Yatırım Destek Ofisi

Yatırım Destek Ofisi, yeni yatırımlar için gerekli bütün idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren, yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren, bölgenin yatırım olanaklarını tanıtmak ve bilinirliğini artırmak için yurt içi ve yurt dışında çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye yatırım çekmeye çalışan Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulmuş bir birimdir.

Yasal Dayanak

Yatırım Destek Ofisleri, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri gereğince Kalkınma Ajansları bünyesinde ve Ajans’ın sorumlu olduğu bölge illerinde, Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

Takip ve Koordine Edilecek İş ve İşlemler

Yatırım Destek Ofisleri; gayrı sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların;

 • imalat
 • turizm
 • madencilik
 • eğitim
 • ulaştırma
 • sağlık
 • taşımacılık ve
 • enerji 

sektörlerinde,

 • çevre
 • insan sağlığı
 • iş güvenliği ve
 • gıda

konularındaki izin iş ve işlemleri ile maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konusundaki iş ve işlemlerin takip ve koordinasyonu konusunda yatırımcılara destek vermektedir.

Başvuru ve Takip

Yatırım Destek Ofisine başvurmak, yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır ve yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak, izin ve/veya ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.

Başvuru sahipleri Yatırım Destek Ofisi'nin takip ve koordinasyonunu yaptığı iş ve işlemlerinin durumu hakkında diledikleri zaman bilgi alabilirler.

Görev ve Yetkiler

Bilgi Vermek

 • Bölgenin yatırım olanakları ve potansiyeli hakkında yatırımcıyı bilgilendirmek.
 • Yatırımcıya, Kalkınma Ajansının mali ve teknik destekleri ile diğer ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve destekler hakkında bilgi vermek.

Yol Göstermek

 • Bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, muhtemel yatırımları ile ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi vermek ve yatırımcıya yol göstermek.

Takip ve Koordinasyon

 • Destek ve yatırım stratejileri konusunda yerel koordinasyonu sağlamak.
 • Yatırımcıların başvurularını kabul etmek, başvurular hakkında ön inceleme yapmak ve süreci takip etmek.
 • Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini ilgili makama iletmek, iş ve işlemleri yatırımcı adına takip etmek.
 • Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilerce çözümünü takip etmek.

Tanıtım

 • Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 • Uluslararası yatırım, destek ve tanıtım faaliyetlerini desteklemek ve ilde koordine etmek.
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından proje finansmanı amacıyla sağlanan kredi ve hibe imkânlarını web sitesi aracılığıyla duyurmak.

 

Teşvik

 

Yatırım Destek Ofisleri 19/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi kapsamında görevlendirilmiştir. Buna göre Yatırım Destek Ofisleri, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım turarı 10 milyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğde belirtilen yatırım konuları arasında olan yatırımlar için teşvik belgesi düzenlemeye yetkilidir. Ayrıca teşvik belgelerinin kapama ve takip işlemleri yatırım destek ofisleri tarafından takip edilmektedir.

 

Önceki Sayfa